Logo TTC
Beiciau modur ar y ffordd gydag arwydd arafBeiciau modur ar y ffordd gydag arwydd araf

Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg Beicwr (NRRAC)

Cartref >Cwrs dan gyfeiriad yr Heddlu > Cyrsiau NDORS > Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Risg Beicwyr (NRRAC)

Helpu beicwyr i fynd i'r afael â diogelwch

Mae'r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg i Feicwyr (NRRAC) ar gyfer beicwyr y gellid disgrifio eu hymddygiad ar y ffordd fel chwilio am gyffro, gwrthgymdeithasol neu ddiofal, ond y mae'r heddlu'n credu y byddai'n ymateb yn dda i addysg.

Gan ddefnyddio ystod o fodiwlau deniadol, anfeirniadol, wedi'u haddasu'n arbennig i'r profiad dwy olwyn, mae hyfforddwyr arbenigol TTC yn helpu beicwyr modur i herio eu rhagdybiaethau a newid ymddygiadau peryglus.

Mae'r cwrs NRRAC yn rhan o'r Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS), sydd wedi'i drwyddedu gan UKROEd. Mae'n gwrs newid ymddygiad i'r rhai sydd wedi cyflawni trosedd tra'n reidio dau olwyn wedi'u pweru, ac sydd wedi cael eu dargyfeirio o'r llys gan yr heddlu drwy gyflwyno Hysbysiad Cynnig Amodol o Gosb Benodedig (COFPN).

Lleoliad: Mae hwn yn gwrs ar-lein

Hyd: 3 awr gan gynnwys cofrestru a seibiannau

Dim gyrru na phrawf

Opsiynau talu hyblyg ar gael

Cyrsiau gyda'r nos ac ar benwythnosau ar gael

Adnoddau ar gyfer cyrsiau NDORS

Canolfan Alwadau
Dehonglydd benywaidd
Bodiau i fyny y tu ôl i'r car
src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20width='1934'%20height='843'%20viewBox='0%200%201934%20843'%3E%3C/svg%3E"

Beth sydd ynddo ar gyfer beicwyr

TTC eiconau 32 Agwedd Ymddygiad Gyrwyr (alt)

Dod yn feiciwr mwy diogel a gwybodus

TTC eiconau 59 Euogfarn Deddfwriaeth yr Heddlu Cyfreithiol (alt)

NID yw presenoldeb yn euogfarn

TTC eiconau 14 Trwydded Yrru (alt)

Dim dirwy na phwynt cosb yr heddlu ar drwydded

TTC eiconau 61 Arian Arbed Piggy (alt)

Helpu i osgoi costau yswiriant uwch

Uned Camera Diogelwch Cyflymder Radar Symudol wedi'i Barcio Ar Ochr y Ffordd

Peidiwch â chymryd ein gair ni amdano yn unig

Darllenwch beth oedd gyrwyr eraill yn ei feddwl am fynychu un o'n Cyrsiau Ymwybyddiaeth Risg Beiciwr.

Gwybodaeth am gyrsiau

Mae'r cwrs hwn ond ar gyfer pobl sydd wedi cael eu cyfeirio gan yr heddlu yn unig i fynychu Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Risg Beiciwr. Byddwch yn gwybod a yw hyn yn berthnasol i chi oherwydd byddwch wedi derbyn llythyr yn cynnig y cwrs i chi.

A allaf newid fy nghwrs?

Ar yr amod bod digon o amser o fewn y dyddiad cwblhau a roddwyd gan yr heddlu, gallwch newid eich cwrs ar ôl i chi archebu. Efallai y bydd ffi aildrefnu ar gyfer newid eich cwrs, a honno'n cael ei hamlinelli yn nhelerau ac amodau'r cwrs. Newidiwch eich cwrs gan ddefnyddio'r un porth UKROEd a ddefynddiwyd gennych wrth archebu eich cwrs gwreiddiol.

Fformat y Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg Beiciwr

Mae'r cwrs yn weithdy rhyngweithiol anffurfiol ac addysgiadol a hwylusir gan hyfforddwr NDORS trwyddedig (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrwyr). Nid yw'r heddlu yn cymryd rhan. Nid oes unrhyw redio, ac ni fyddwch yn cymryd prawf y gallwch ei basio neu ei fethu. Rydym ond yn gofyn i chi ymgysylltu'n llawn â chynnwys y cwrs ac aros tan y diwedd. Gan mai theori yn unig ydyw, fe'i cynhelir ar-lein trwy eich dyfais addas eich hun, fel llechen neu gyfrifiadur.

Adnabod ffotograffig gwreiddiol

Rhaid i chi hefyd ddangos adnabod â llun er mwyn mynychu'r cwrs. Rhaid i hwn fod yn ddogfen ffisegol wreiddiol fel pasbort neu drwydded yrru. Mae hyn er mwyn i'r hyfforddwr allu cofrestru eich presenoldeb yn iawn.

Os nad oes gennych adnabod â llun, siaradwch â'r heddlu a'ch cyfeiriodd at y cwrs, cyn dyddiad eich cwrs.
Edrychwch ar y telerau ac amodau ar ein tudalen adnoddau am fwy o fanylion.

Cynnig cefnogaeth ychwanegol

Mae TTC yn ymdrechu i greu amgylchedd dysgu cynhwysol a pharchus sy'n darparu ar gyfer anghenion a chefndiroedd unigryw pob unigolyn.

Er mwyn sicrhau eich bod yn cael y gorau o fynychu eich cwrs gyda TTC, rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw ofynion penodol y gallwn eich helpu â nhw.

Dod â dehonglydd

Mae'r cwrs ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg yn unig. Os ydych yn credu y gallai eich sgiliau iaith Saesneg gyfyngu ar eich gallu i gwblhau'r cwrs, neu effeithio ar eich profiad, rydym yn argymell eich bod yn gwneud trefniadau i gyfieithydd eich helpu. Er mai eich cyfrifoldeb chi yw gwneud hyn, bydd angen i ni wybod pwy yw'r person hwn gan y bydd angen iddynt hefyd ddarparu adnabod. Rhaid iddynt fod yn 16 oed o leiaf. Edrychwch ar ein tudalen cyngor i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Darllenwch fwy am y cwrs hwn

Sut i archebu Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg Beiciwr

Mae archebu yn hawdd. Yn syml, cliciwch ar y botwm 'Archebwch nawr' lle bynnag y bo ar y dudalen hon, a bydd yn mynd â chi i wefan UKROEd lle gallwch deipio'r cyfeirnod a'r rhif PIN o'ch llythyr atgyfeiriad yr heddlu ac, os gofynnir i chi, dewiswch TTC fel eich darparwr.

Yna dewiswch a hoffech gael cwrs ar-lein neu gwrs yn y dosbarth a phori dyddiadau, amseroedd a lleoliadau sydd ar gael. Peidiwch ag anghofio rhoi gwybod i ni os ydych chi'n meddwl y bydd angen cymorth ychwanegol arnoch fel cyfieithydd.

Unwaith y byddwch wedi archebu a thalu, byddwch yn cael e-bost cadarnhau gennym gyda'r holl fanylion sydd eu hangen arnoch ynglŷn ag ymuno â'ch cwrs.

Pa mor hir yw'r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg Beiciwr?

Mae'r cwrs yn para 3 awr ac yn cychwyn yn brydlon. Mae angen i chi fod wedi'ch setlo ac yn barod i ddechrau ar y cwrs ar yr adeg a nodir ar eich cyfarwyddiadau ymuno. Os ydych yn mynychu cwrs wyneb yn wyneb, mae cynllunio eich taith i'r lleoliad yn hanfodol. Ni chaniateir mynediad os ydych yn hwyr. Mae seibiant cysur byr wedi'i gynnwys yn y cwrs.

Uchafswm nifer y mynychwyr

Y nifer uchaf o gyfranogwyr yw naw o bobl.

Opsiynau talu

Rydym yn cynnig ystod o opsiynau i dalu am y cwrs i gwrdd orau â'ch anghenion gan gynnwys taliadau wedi'u hamserlenni. Rydym yn derbyn taliadau gan bob cerdyn debyd a chredyd mawr, sieciau, archebion post, drafftiau banciwr, arian parod, trosglwyddiad BACS ac apiau bancio symudol.

Cyrraedd eich cwrs

Mae'n hanfodol bod yn eich cwrs yn brydlon fel bod gan yr hyfforddwr amser i gyflwyno ei hun, gwirio eich adnabod a chofrestru'ch presenoldeb.

Dyddiadau ac amseroedd

Rydym yn cynnig dewis cynhwysfawr o ddyddiadau, lleoliadau ac amseroedd cychwyn, gan gynnwys nosweithiau a phenwythnosau. Mae hyn yn rhoi'r cyfle gorau i chi gwblhau eich cwrs o fewn y dyddiad cau a osodwyd gan yr heddlu a'ch atgyfeiriodd

Lle alla i wneud Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Risg?

Gallwch archebu cwrs ar-lein gyda TTC o unrhyw le yn y DU.

Mynd ar-lein

Bydd eich cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein drwy blatfform Zoom. Byddwn yn anfon eich cyfarwyddiadau ymuno trwy e-bost/SMS o fewn 24 awr cyn dechrau'r Cwrs. Bydd hyn yn cynnwys cyswllt y cyfarfod ynghyd ag ID y cyfarfod a'r cyfrinair unigryw.

Mae gennym amrywiaeth o gefnogaeth a deunyddiau gwych i helpu hyd yn oed y lleiaf hyderus ar gyfrifiaduron fynd ar-lein yn llwyddiannus. Edrychwch ar ein tudalen cymorth technegol ar-lein ar gyfer Cwestiynau Cyffredin a chanllaw cam wrth gam. Os ydych chi'n dal i gael anawsterau technegol gyda Zoom, gallwch gysylltu â'n Tîm Cymorth Cwrs Ar-lein pwrpasol yn uniongyrchol drwy e-bost gan ddefnyddio onlinecoursesupport@ttc-uk.com.

Addasiadau ar gyfer pobl gydag anghenion ychwanegol

Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer unrhyw ofynion arbennig sydd gennych, ar yr amod eich bod yn dweud wrthym ymlaen llaw. Os ydych eisoes wedi archebu ac nad ydych wedi rhoi gwybod i ni eto am unrhyw ofynion arbennig sydd gennych, cysylltwch â ni.

Telerau ac Amodau

Cliciwch yma i lawrlwytho a darllen ein telerau ac amodau cyflawn ar gyfer y cwrs hwn.

Unrhyw gwestiwn arall?

Mae gennym nifer fawr o atebion i'ch cwestiynau. Edrychwch ar ein tudalen arbennig ar gyfer Cwestiynau Cyffredin ac adnoddau eraill.

src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20width='1037'%20height='691'%20viewBox='0%200%201037%20691'%3E%3C/svg%3E"
Canolfan Alwadau

Angen help i archebu eich cwrs ymwybyddiaeth risg beiciwr? Gall ein hasiantau cyfeillgar roi  help llaw i chi.